ČESKÝ VIDEOSALON 2014

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA Praha, město Ústí nad Orlicí, Klubcentrum v Ústí nad Orlicí ve spolupráci s Českým výborem UNICA – Celostátním svazem neprofesionálního filmu a za finanční podpory Pardubického kraje.

 

 

 

 

 

 

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ SOUTĚŽE

Celostátní soutěž neprofesionální filmové tvorby (CSNFT) je vyvrcholením dění v oboru v daném roce. Posláním soutěže je přispět k rozvoji oboru formou porovnání umělecké úrovně filmů v celé ČR. Soutěž si klade za cíl rovněž propagovat výsledky tvorby neprofesionálního filmu a videa ve veřejných mediích.

II. PODMÍNKY ÚČASTI

Soutěž je dvoukolová: krajská kola a republikové kolo.

Do soutěže se může přihlásit občan České republiky a cizinec žijící na území ČR za těchto podmínek:

 1. se snímkem nesoutěžil v minulých ročnících republikového kola a krajských kol,
 2. přihlásí všechny snímky pouze do jediného krajského kola a řádně vyplní průvodní list,
 3. snímek není primárně určen ke komerčním účelům, neuvádí jej profesionální firma a nejedná se o snímek filmových škol,
 4. autor odpovídá za to, že obsah snímku neporušuje zákony ČR,
 5. odevzdá snímek a průvodní list platný jen pro tuto soutěž do termínu uzávěrky krajského kola,
 6. souhlasí s vytvořením kopie pro archiv NIPOS-ARTAMA a pro porotu celostátní soutěže,
 7. přihlásit soutěžní snímek přímo do republikového kola není možné, s výjimkou soutěže minuta filmů,
 8. z krajských soutěží můžou postoupit do celostátní soutěže autoři starší 15 let.

Soutěžní kategorie:

 1. dokumenty,
 2. reportáže a publicistika,
 3. hrané snímky,
 4. animované snímky,
 5. experimentální snímky,
 6. videoklipy.

Doporučená délka soutěžního snímku je do 20 minut.

III. ORGANIZACE A PRŮBĚH

Krajská kola

Propozice krajských kol, organizační a ekonomické zabezpečení, včetně případných cen pro oceněné autory, vycházejí z možností jednotlivých pořadatelů při zachování stanovených základních regulí soutěže.

Pořadatelé krajských kol jsou povinni po ukončení krajského kola soutěže na místě předat zástupci pořadatele celostátní soutěže tyto materiály:

 1. protokol krajského kola s podpisy členů poroty na jednotném formuláři,
 2. všechny snímky oceněné porotou na 1. až 3. místě a doporučená čestná uznání v jednotlivých kategoriích z každého kraje,
 3. kompletně vyplněné průvodní listy všech soutěžních snímků

Po uzávěrce krajské soutěže je krajský pořadatel povinný dodat elektronicky celostátnímu pořadateli seznam všech přihlášených filmů.

Pořadatel krajské soutěže má právo omezit počet filmů od jednoho autora v jedné kategorii. V tomto případě o výběru filmů do krajské soutěže rozhoduje autor.

Pořadatelé krajských kol jsou odpovědni za splnění těchto podmínek a nesmí upravovat znění celostátních propozic – mimo uzávěrky krajské soutěže a technických podmínek pro nosiče. Posledním termínem, kdy mohou být krajská kola uskutečněna, je 3. 5. 2014.

Republikové kolo

61. ročník CSNFT - Český videosalon se koná 12.–14. 6. 2014 v Ústí nad Orlicí. Celostátní kolo umožňuje projekci snímků v celkové délce cca 500 minut.

Porota CSNFT zhlédne snímky postupující do předvýběru prostřednictvím nadnárodní databáze www.filmdat.cz nebo na DVD. Po zhlédnutí postupujících snímků každý porotce jednotlivě ohodnotí každou práci bodovým hodnocením ve stupnici od 1 do 10 bodů. Porotci soutěže tímto stanoví bodovou nominaci snímků, které budou soutěžit v rámci limitu cca 500 minut na CSNFT 2014.

Listy s bodovým ohodnocením předají porotci hlavnímu pořadateli soutěže NIPOS-ARTAMA Praha do 12. 5. 2014. Následně se porota sejde 14. 5. 2014 (středa) a rozhodne dle platných bodových kritérií o závěrečné nominaci. Autoři všech snímků budou o výsledku předvýběru informování písemně do 21. 5. 2014.

Z ekonomických a technických důvodů (křehká keramika) se udělené ceny na CSNFT ČV nebudou distribuovat poštou. Autoři si je můžou vyzvednout osobně v NIPOS Praha.

Pořadatelé celostátní soutěže si vyhrazují právo nepřijmout do soutěže snímky, které nesplňují tyto požadavky:

 1. nemají řádně vyplněný platný průvodní list (včetně data narození autora),
 2. nesplňují propozice soutěže,
 3. nebyl dodán protokol z krajského kola.

Ekonomické zajištění

Krajská kola jsou finančně zajištěna pořadatelem podle místních podmínek. Republikové kolo je zabezpečeno příspěvky z veřejných zdrojů, účastnickými poplatky, sponzorskými dary a podobnými zdroji. Jeden člen autorského týmu, který postoupí do předvýběru, bude mít částečně hrazeny náklady spojené s účastí na soutěži na základě závazné přihlášky odeslané do 1. 6. 2014. Informace a upřesnění ekonomických podmínek obdrží autoři nominovaných i nenominovaných snímků v pozvánce na republikové kolo. Na částečné krytí nákladů soutěže bude stanoven účastnický poplatek.

IV. HODNOCENÍ

Porotu krajského kola jmenuje jeho pořadatel. Krajské poroty budou nejméně tříčlenné s tím, že minimálně jeden člen bude osobou zařazenou v seznamu odborníků znalých problematiky oboru a kontextu celostátní soutěže. Seznam je vyvěšen na internetových stránkách www.artama.cz www.filmdat.cz a vznikl ve spolupráci s pořadateli krajských kol.

Porotu republikového kola jmenuje NIPOS-ARTAMA. Pořadatelům obou kol (CSNFT, KS) se doporučuje, aby v porotě obměnili minimálně jednoho člena oproti složení porot v předcházejícím ročníku soutěže. V porotě žádného kola nemohou zasedat ti, kteří se podíleli na vzniku soutěžní práce. Odborná porota navrhne pořadateli soutěže předběžné ocenění snímků ve všech kategoriích. Může udělit zvláštní ceny vypsané pořadateli za jednotlivé tvůrčí složky snímků. Porota může některou z cen neudělit, rozdělit nebo přeřadit soutěžní práci do jiné kategorie. Filmy navržené na ocenění zhodnotí porota písemně a předá pořadateli celostátní soutěže.

V. TECHNICKÉ PODMÍNKY

Zásady pro technické vybavení soutěže:

 • Filmy na nosičích miniDV ve formátu: DV-SP, nebo HDV, na nosičích DVD ve formátu
  DVD-VIDEO, MPG2, MP4 a DV AVI s minimálním rozlišením 720 – 576 a na nosiči BD ve formátu BD VIDEO.
 • Záznam musí být ve formátu PAL.
 • Na nosiči nesmí být nahrán žádný další záznam kromě soutěžního filmu.
 • Nosiče přijaté do celostátního kola se autorům nevracejí a zůstávají v archivu NIPOS-ARTAMA.

Pro filmy postupující do předvýběru platí:

pro miniDV:

 • Před vlastním filmem je doporučeno alespoň 30 vteřin černé (bez jakýchkoliv dalších obrazových a zvukových údajů).
 • Po skončení filmu je doporučeno alespoň 10 vteřin černé.
 • Záznam musí být nahrán rychlostí SP.
 • Videokazety musí být přetočeny na začátek.
 • Videokazety musí být zajištěny proti smazání. Za nezajištěnou kazetu nenesou pořadatelé odpovědnost.

pro DVD:

 • Před vlastním filmem a po jeho skončení musí být alespoň 5 vteřin černé (bez jakýchkoliv dalších obrazových a zvukových údajů).
 • Na DVD nebude žádné grafické úvodní menu s výjimkou tabulkového menu ze stolních DVD rekordérů.
 • Na DVD nebudou žádné bonusové materiály.

Na obalu nosiče musí být vyznačeny tyto údaje:

 1. přesný, nezkrácený název filmu,
 2. jméno a úplná adresa autora,
 3. přesná časová délka filmu v minutách i vteřinách (měří se délka od začátku do konce zvukového či obrazového záznamu),
 4. časová délka zaváděcí černé (měří se od úplného začátku nosiče do prvního audiovizuálního záznamu),
 5. formát obrazu: 4:3, 16:9, 4:3 LB.

Údaje můžete napsat také do štítku, který je ke stažení na webových stránkách www.filmdat.cz

Na samotném nosiči musí být čitelně uvedeny minimálně tyto údaje:

 1. přesný a nezkrácený název filmu,
 2. jméno autora.

Filmy, které postoupí do celostátního finále, budou archivovány NIPOS-ARTAMA Praha.

Výměny nosičů mezi krajským kolem a celostátním finále jsou nepřípustné!

Snímky, které nebudou splňovat tyto technické zásady, budou ze soutěže vyřazeny, a to i v případě, že by pořadatel krajského kola, který zodpovídá za dodržování zásad, zajistil jejich projekci.

VI. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

V případě nedostatečného finančního příspěvku z veřejných zdrojů může být rozsah akce krácen.

 

Zpracoval Miroslav Tuščák
NIPOS-ARTAMA, listopad 2013

Propozice, přihlášky a další podkladové materiály do soutěže budou ke stažení na internetových stránkách: www.filmdat.cz  www.artama.cz  www.klubcentrum.cz


Seznam krajských soutěží neprofesionální filmové tvorby v České republice 2014.

PLZEŇSKÝ A KARLOVARSKÝ KRAJ

Tachov, Kino Mže
5. 4. 2014
Kontakt: Městské kulturní středisko, Alena Mautnerová, Náměstí Republiky 119, 347 01 Tachov, tel.: 374 722 210, 374 630 003, e-mail: mautnerova@mkstc.cz

ZLÍNSKÝ A JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Kroměříž, Dům kultury, Tovačovského 2828
11.–12. 4. 2014
Kontakt: Ladislav Františ, Spáčilova 3036, 767 01 Kroměříž,
tel.: 603 379 000, e-mail: ladislav@recom-km.cz

PARDUBICKÝ KRAJ

Svitavy, Kino Vesmír, Purkyňova 17
26. 4. 2014
Kontakt: Dagmar Schulzová, SKS města Svitavy, Wolkerova alej 92/18, 568 02 Svitavy,
tel.: 733 142 093, 461 535 220, e-mail: dagmar.schulzova@kultura-svitavy.cz  www.fabrikasvitavy.eu  www.kultura-svitavy.cz

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Praha, Kino MAT
26. 4. 2014
Kontakt: Petr Lášek, Jasmínová 2693/45, 106 00 Praha 10,
tel.: 773262837, e-mail: petrlasek@post.cz

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

Hradec Králové, Knihovna města Hradce Králové,
Wonkova 1262/1a, 500 02  Hradec Králové
25.–26. 04. 2014

Kontakt: IMPULS Hradec Králové, centrum podpory uměleckých aktivit
Ondřej Krejcar, Pospíšilova 365/9, 500 03 Hradec Králové,
tel.: 773 133 741, e-mail: video@impulshk.cz  www.impulshk.cz

OLOMOUCKÝ A MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Mohelnice, MKS, Lazebnická 2
1. 5. 2014
Kontakt: Ctirad Štipl, Wolkerova 9, 789 85 Mohelnice, tel.: 583 430 351, 724 238 328,
e-mail: ctirad.stipl@seznam.cz

STŘEDOČESKÝ, JIHOČESKÝ KRAJ A KRAJ VYSOČINA

Zruč nad Sázavou, Spolkový dům, 5. května 510
2.–3. 5. 2014
Kontakt: Městský úřad, odbor kultury, Martina Fialová, 285 22 Zruč nad Sázavou,
tel.: 327 531 194, e-mail: kultura@mesto-zruc.cz;
Karel Tvrdík, Poštovní 642, 285 22 Zruč nad Sázavou,
tel.: 602 256 863, e-mail: filmstudio@zruc.info.cz

ÚSTECKÝ A LIBERECKÝ KRAJ

Ústí nad Labem, Národní dům
3. 5. 2014
Kontakt: Petr Špás, 736672238 spas@ksul.cz ,
Ivo Renotiére, Nová 42, 400 03 Ústí nad Labem, tel.: 723 593 126

Seznam termínů krajských soutěží neprofesionální filmové tvorby v České republice 2014.

Tachov

5. 4. 2014

Kroměříž

11.–12. 4. 2014

Svitavy

26. 4. 2014

Praha

26. 4. 2014

Hradec Králové

25.–26. 4. 2014

Mohelnice

1. 5. 2014

Zruč nad Sáz.

2.–3. 5. 2014

Ústí nad Labem

3. 5. 2014

61. ČESKÝ VIDEOSALON

Celostátní soutěž neprofesionální filmové tvorby
Ústí nad Orlicí
13.–14. června 2014

Kontakt: NIPOS-ARTAMA, Miroslav Tuščák, P. O. BOX 12 / Fügnerovo nám. 5, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 958, 606 460 959, fax: 221 507 955, e-mail: tuscak@nipos-mk.cz  www.nipos-mk.cz  www.filmdat.cz  www.cvu.cz
KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí, Dana Chládková, Lochmanova 1400, 562 01 Ústí n. Orl.,
tel.: 465 521 047, 604 359 478, fax: 465 525 245, e-mail: info@.klubcentrum.cz  www.filmdat.cz  www.artama.cz  www.klubcentrum.cz
Uzávěrka soutěže: 3. 5. 2014

11. ZLATÉ SLUNCE

Český videosalon – Celostátní soutěž neprofesionální filmové tvorby – školní kategorie
Ústí nad Orlicí
12.–13. června 2014

Kontakt: NIPOS-ARTAMA, Miroslav Tuščák, P. O. BOX 12 / Fügnerovo nám. 5, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 958, 606 460 959, fax: 221 507 955, e-mail: tuscak@nipos-mk.cz
www.nipos-mk.cz
  www.filmdat.cz  www.cvu.cz  www.artama.cz
KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí, Dana Chládková, Lochmanova 1400, 562 01 Ústí n. Orl.,
tel.: 465 521 047, 604 359 478, fax: 465 525 245, e-mail: info@klubcentrum.cz  www.klubcentrum.cz  www.filmdat.cz
Uzávěrka soutěže: 25. 4. 2014

Kontakt

Vedení

Členské organizace

Fügnerovo náměstí 1866/5
P.O.Box č. 12
120 21 Praha 2

 

tel.: +420 221 507 958
tel.: +420 221 507 900
E-mail: cvu@cvu.cz

Prezident (hospodář)
Jan Vačlena

 
Viceprezident pro zahraničí
Ladislav Františ


Auditor
Bohumil Kheil

 
Sekretář
Miroslav Tuščák

 
Člen vedení
Anna Zíchová

B.Á.C. Praha

ČKK Praha

ČSFV Kroměříž

Filmové studio Zruč n/S

JBS STUDIO Kladno

Sdružení pro film a video Uničov

VIDEO-FILM Studio Ústí n/L

KFA Frýdek-Místek

 

© 2013-2016 www.cvu.cz  | AP |  vytvořil WebdesignHrabec