O členské schůzi Českého výboru UNICA 2014

Jednání členské schůze subjektů sdružených v ČVU-CSNF ČR se uskutečnilo v Praze dne 17. září 2014 v zasedací místnosti NIPOS-ARTAMA s následujícím programem:

  1. Informace o činnosti ČVU-CSNF ČR za dosavadní období roku 2014
  2. Úprava Stanov sdružení - spolku
  3. Rozprava o návrhu programu činnosti pro rok 2015
  4. Diskuze
  5. Závěr

V hodnocení dosavadní činnosti o.s. za rok 2014 bylo zdůrazněno, že v zásadě probíhala činnost v souladu s plánem stanoveným pro rok 2014. Byl připomenut podíl na přípravě krajských kol a finále CS NFT „Český videosalon 2014“ a finále soutěže mladých autorů „Zlatého slunce 2014“ v Ústí nad Orlicí v červnu se zvýrazněním ohodnocení prací členů subjektů sdružených v o.s. ČVU.
K účasti kolekce českých neprofesionálních filmů na 76. soutěži UNICA 2014 v Piešťanech na Slovensku se konstatovalo, že nebylo dosaženo na této úrovni očekávaných výsledků.
Zvýraznil zde rovněž nutnost více se soustředit na přípravy pro výběr filmů pro prezentaci české filmové federace na světové soutěži UNICA 2015. Jde tu o zásadní úkol všech členských subjektů.

V dalším hodnocení pak připomněl, že je nezbytné rovněž zvýšit aktivity v získávání dalších subjektů neprofesionálního filmu k zapojení se do o.s. Jen tak je možné dále prohlubovat účinnost působení sdružení na poli neprofesionálního hnutí filmu a videa v naší republice.
Pozitivně bylo hodnoceno, že nadále i v tomto roce vychází časopis VIDEOHOBBY se svou přílohou SEKVENCE a přes problémy se získáváním příspěvků i od členů soutěžních porot se daří udržovat v přijatelné úrovni jeho obsah. I tady je ale nutno hledat cesty k novým přispívatelům a trvale objektivizovat jeho obsah podle aktuálních potřeb autorů a požadavků nových trendů v oblasti tvorby.

Dále byl předložen návrh na změnu Stanov o.s. ČVU s tím, že je vyžádána změnou legislativy- do roku 2016 musí být všechny dosavadní občanská sdružení přeměněna na „spolky“. K tomu je nutná nová registraci upravených Stanovy těchto subjektů. Byl projednán návrh nové úpravy Stanov, který respektuje výše uvedené požadavky a navíc byl připraven v zestručnělé tj. zjednodušené verzi.
Následovalo hlasování o návrhu – nová verze Stanov byla pak všemi přítomnými zástupci subjektů o.s. ČVU schválena a pověřen prezident k odeslání nové verze Stanov o.s. k nové registraci.

Návrh plánu činnosti o.s. ČVU pro rok 2015. Materiál zahrnuje v podstatě zásadní oblasti, které byly na programu i v roce 2014. Obecný názor účastníků po jeho projednání byl takový, že není nutno za každou cenu aktivity svazu rozšiřovat, protože stávající programové body zahrnují všechny základní potřeby činnosti organizace. Schůzovou činnost se doporučuje kromě dvou členských schůzí rozšiřovat i o setkání při příležitosti různých soutěží a přehlídek, které se celoročně konají.

Významně vyšší pozornost pak bude nutno věnovat přípravě výběru kolekce českých neprofesionálních filmů pro 77. světovou soutěž UNICA 2015 v srpnu 201 v Rusku (Petrohrad), včetně případné osobní účasti českých autorů na tomto mezinárodním setkání filmařů. Výběr filmů musí být zaměřen nejen na snímky uváděné na krajských soutěžích, ale i na potenciální filmy autorů mimo tento okruh.

K tomu byl přijat úkol, aby v termínu do 10. listopadu 2014 odeslali jednotlivá sdružení či spolky své tipy na složení české kolekce filmů pro 77. UNICA v Rusku na adresu prezidenta. Předpokládá se, že by k jejich společnému zhlédnutí a vyhodnocení mohlo dojít na 21. SENIORFORU 2014 v Kroměříži (koná se 28. – 30. listopadu).

V diskuzi byla předložena nabídka kolektivu MKS Blansko (osobně přítomni dva zástupci na jednání ČVU) ke vstupu mezi členské subjekty ČVU.
Nabídka byla zástupci přijata a následně bylo přítomnými zástupci členských subjektů jednomyslně schváleno MKS Blansko jako další subjekt ČVU.

Po obsáhlé diskuzi o problematice neúspěšného výběru ČR (město Blansko) pro konání 78. Soutěže a kongresu UNICA 2016 bylo konstatováno, že ze strany sekretariátu UNICA došlo k neregulérnímu postupu při výběru (ve hře bylo Rumunsko anebo Česko). Rozhodnutí UNICA však je definitivní a stanovisko se s největší pravděpodobností nezmění. Představitelé Města Blansko vykonali vše, co bylo možné pro propagaci tohoto místa možného konání soutěže UNICA vykonat a je nutné jim jménem ČVU-CSNF ČR za to poděkovat- toto provedl prezident svazu.

Po projednání bylo doporučeno, aby od roku 2015 došlo ke změně ročních poplatků členských subjektů a to následovně:

  • Subjekt s počtem do 10 členů včetně –  500,- Kč ročně
  • Subjekt s více než 10ti členy – 1 000,- Kč ročně jako dosud.

Tento návrh byl všemi přítomnými zástupci členských subjektů ŠVU rovněž bez připomínek odsouhlasen.

Za dlouhodobou obětavou činnost při zajišťování soutěží a přehlídek NF v Česku byla na návrh vedení ČVU udělena výborem SV UNICA Zlatá  medaile UNICA členu Jaroslavu Boušemu. Toto významné ohodnocení mu předal prezident svazu ing. Vačlena.

Závěrem poděkoval prezident ČVU-CSNF ČR přítomným zástupcům členských subjektů za jejich dosavadní aktivitu.

Kontakt

Vedení

Členské organizace

Fügnerovo náměstí 1866/5
P.O.Box č. 12
120 21 Praha 2

 

tel.: +420 221 507 958
tel.: +420 221 507 900
E-mail: cvu@cvu.cz

Prezident (hospodář)
Jan Vačlena

 
Viceprezident pro zahraničí
Ladislav Františ


Auditor
Bohumil Kheil

 
Sekretář
Miroslav Tuščák

 
Člen vedení
Anna Zíchová

B.Á.C. Praha

ČKK Praha

ČSFV Kroměříž

Filmové studio Zruč n/S

JBS STUDIO Kladno

Sdružení pro film a video Uničov

VIDEO-FILM Studio Ústí n/L

KFA Frýdek-Místek

 

© 2013-2016 www.cvu.cz  | AP |  vytvořil WebdesignHrabec