Z jednání členské schůze ČVU-CSNF ČR dne 5. dubna 2014 v Praze

Jednání členské schůze ČVU-CANF ČR bylo svoláno na uvedený termín a proběhlo za účasti zástupců subjektů sdružených ve Svazu.

Zprávu revizní komise o činnosti ČVU za rok 2013 přednesla členka revizní komise pí Eva Oherová. Zpráva byla zpracována ke dni 22. března 2014 a obsahovala v závěru to, že hospodaření o.s. probíhalo v souladu se zákonem č. 563/91 Sb. O účetnictví a finanční transakce byly schváleny pověřenými osobami.

Celkové zdroje byly 299 218,- Kč, výdaje pak tvořily 295 608,- Kč tj. pozitivní hospodářský výsledek je za rok 2013 je 3 610,- Kč. 

ČVU nemá v současné době žádné finanční závazky vůči ostatním subjektům, všechny doklady jsou řádně doloženy v účetní knize o.s. - je konstatováno v závěru této revizní zprávy.

Předložená Zpráva revizní komise ČVU za rok 2013 byla poté přítomnými zástupci členských subjektů o.s. ČVU jednohlasně schválena bez připomínek.

V dalším programu přednesl prezident ČVU ing. Jan Vačlena obsáhlou Zprávu o činnosti o.s. v roce 2013. Bylo v ní konstatováno, že hlavní úkoly stanovené pro rok 2013 byly naplněny, sdružení postupovalo podle navržených směrů. ČVU se aktivně zapojilo do spolupráce při zabezpečování obou celostátních soutěží NFT – 60. Českého videosalonu 2013 a Zlatého slunce 2013, dále byl vydáván časopis VIDEOHOBBY (v roce 2013 vyšla 4 čísla), byla vybrána česká národní kolekce filmů pro jubilejní 75.UNICA 2013 v rakouském Fieberbrunnu, kde jako jeden ze členů mezinárodní sedmičlenné poroty zasedal viceprezident pro zahraničí ČVU – ing. Lad. Františ. Výsledky světové soutěže tentokrát nevyzněly příliš příznivě, pouze jeden film mladé autorky Evy Gargašové „Bylo, nebylo“ obdržel bronzovou medaili. Kongresu UNICA se zde zúčastnili zástupci ČVU – ing. Vačlena a ing. Františ. Na poli mezinárodní spolupráce pokračovalo napojení na německé organizátory mezinárodní soutěže v Berlíně a také se delegace ČVU zúčastnila setkání v Regensburgu, organizovaného členem ČSFV Kroměříž – Oskarem Siebertem.

S nečekaným odchodem obětavého člena vedení ČVU p. Pavla Vrbaty v roce 2013 bylo po jeho úmrtí nutné řešit náhradu na funkci hospodáře, kterou on dosud zastával. Na poslední členské schůzi o.s. ČVU v říjnu 2013 bylo proto dohodnuto, že ekonomiku bude mít na starosti prezident ing. Vačlena a funkcí auditora hospodaření o.s. bude zastávat nově zvolený člen výboru – Mgr. Bohumil Kheil.

Návrh plánu činnosti o.s. ČVU pro rok 2014 přednesl prezident svazu ing. Vačlena. Obsáhlý materiál zahrnuje v podstatě zásadní oblasti, které byly na programu i v roce 2013. Obecný názor účastníků po jeho projednání byl takový, že není nutno za každou cenu aktivity svazu rozšiřovat, protože stávající programové body zahrnují všechny základní potřeby činnosti organizace. Schůzovou činnost se doporučuje kromě dvou členských schůzí rozšiřovat i o setkání při příležitosti různých soutěží a přehlídek, které se celoročně konají.

Významně vyšší pozornost pak bude nutno věnovat přípravě výběru kolekce českých neprofesionálních filmů pro 76. světovou soutěž UNICA 2014 v srpnu 2014 v Piešťanech na Slovensku, včetně co největší osobní účasti českých autorů na tomto mezinárodním setkání filmařů. Výběr filmů musí být zaměřen nejen na snímky uváděné na krajských soutěžích, ale i na potenciální filmy autorů mimo tento okruh.

Ze strany organizátorů UNICA je zde již dán termín 30. května 2014 pro výběr mladého autora pro workshop, který slovenští organizátoři soutěže hodlají uskutečnit. Dalším požadavkem je pak sdělení složení národní kolekce filmů do 15. června 2014. Všichni přítomní zástupci členských sdružení ČVU byli proto vyzváni k součinnosti při výběru soutěžní kolekce UNICA se základními požadavky na její složení :

  • filmy mezinárodně srozumitelné nebo vybavené titulky či nejlépe komentářem v jednom ze tří oficiálních jazyků UNICA (angličtina, němčina, francouzština).
  • nezbytnou žánrovou pestrost složení národní kolekce, které se v posledním období zaměřují spíše na prezentaci filmů, hraných, animovaných nebo používajících netradiční formy a obsah.

Diskuze

  • Webové stránky ČVU – k tomu, aby byly nadále aktivní, se vyjádřila pozitivně většina přítomných. Otázkou je spojených nákladů na jejich provozování (cca 400,- Kč/měsíc). Bude proveden pokus o snížení této částky, Zachování prezentace o.s. na internetu je prestižní potřebou každé firmy nebo společnosti a pro naši o.s. i nezbytnou rezervou pro případný přechod z tištěného vydávání VIDEOHOBBY na jeho webovou formu. Přítomni byli vyzváni ke zvýšení aktivity v zasílání příspěvků pro web ČVU pro zajištění jeho potřebné aktuálnosti.
  • Firma AVACOM, což je výrobce baterií a nabíječek, nabídla svou prezentaci na finále Českého videosalonu 2014 v červnu v Ústí nad Orlicí. Záležitost bude dále upřesněna po konzultaci s Mgr. Tuščákem z Artama Praha.
  • Ing. Pražan informoval o úspěšném završení své dlouhodobé snahy o prezentaci amatérské tvorby v televizi. Podařilo se mu uzavřít dohodu s nově založenou TV Regina Praha, kde budou uváděny filmy našich kolegů – amatérů. Vše bylo s pozitivním ohlasem zahájeno projekcí bloku filmů pražského autora a člena ČKK – Václava Fořta a budou následovat další autoři – Ed.Mocek… Mimo prezentaci amatérské tvorby na ostravské TV Noe tak bude mít veřejnost další šanci poznat tvorbu našich autorů.
  • Časopis VIDEOHOBBY vydal své první číslo a připravuje se pomalu další – mělo by tiskem vyjít v květnu 2014 a zachycovat krajská kola ČV 2014, rozbory filmů a další obsah včetně přílohy SEKVENCE.

Závěr

Závěrem poděkoval prezident ČVU-CSNF ČR ing. Jan Vačlena přítomným zástupcům členských subjektů o.s. za jejich dosavadní aktivitu.

Ing. Ladislav Františ

Kontakt

Vedení

Členské organizace

Fügnerovo náměstí 1866/5
P.O.Box č. 12
120 21 Praha 2

 

tel.: +420 221 507 958
tel.: +420 221 507 900
E-mail: cvu@cvu.cz

Prezident (hospodář)
Jan Vačlena

 
Viceprezident pro zahraničí
Ladislav Františ


Auditor
Bohumil Kheil

 
Sekretář
Miroslav Tuščák

 
Člen vedení
Anna Zíchová

B.Á.C. Praha

ČKK Praha

ČSFV Kroměříž

Filmové studio Zruč n/S

JBS STUDIO Kladno

Sdružení pro film a video Uničov

VIDEO-FILM Studio Ústí n/L

KFA Frýdek-Místek

 

© 2013-2016 www.cvu.cz  | AP |  vytvořil WebdesignHrabec