Zápis z jednání členské schůze ČVU-CSNF ČR dne 19. října 2013 v Art mini Café Praha

Jednání členské schůze subjektů sdružených v ČVU-CSNF ČR bylo svoláno prezidentem o.s. ing. Janem Vačlenou na uvedený termín a proběhlo za účasti podle přiložené prezenční listiny a s následujícím programem:

 

 

 1. Informace o činnosti ČVU za dosavadní období roku 2013

 2. Úprava volebního řádu

 3. Volby do vedení ČVU

 4. Rozprava o návrhu programu činnosti ČVU na rok 2014

 5. Další diskuze

 6. Závěr

Ad 1/

Prezident ČVU ing. Vačlena přednesl stručné zhodnocení dosavadní činnosti o.s. v roce 2013  v návaznosti na úkoly stanovené v programu pro tento rok se zvýrazněním podílu na přípravě a zajištění Českého videosalonu 2013 a tomuto finále předcházejícím krajským soutěžím NFT v jednotlivých oblastech. Dále pak s akcentem na to, že se v roce 2013 daří vydávat celostátní časopis VIDEOHOBBY a také zůstává pozitivní stav finančního hospodaření svazu. 

Přítomní zástupci členských subjektů doplnili zprávu svými poznámkami, které však nebyly v rozporu s předneseným hodnocením.

Ad 2/

Byla předložena úprava Volebního řádu sdružení, která zjednodušuje pravidla pro přípravu a provedení voleb do vedení ČVU. Tento návrh byl v dostatečném předstihu zaslán všem členům o.s.

Po jejich projednání byla předložená úprava Volebního řádu ČVU přítomnými zástupci členských subjektů schválena bez výhrad.

Ad 3/

V souladu s úpravou Volebního řádu byla dne 8. října 2013 zaslána všem subjektům základní kandidátka vedení ČVU pro nové volební období a to v tomto složení :

 • Ing. Jan Vačlena – ČKK Praha
 • Ing. Ladislav Františ – ČSFV Kroměříž
 • Anna Zíchová – KFA Frýdek-Místek
 • Mgr. Bohumil Kheil – BÁC Praha

Nevoleným – jmenovaným členem vedení, sekretářem je metodik pro film NIPOS Artama Mgr. Miroslav Tuščák.

V dalším průběhu členské schůze byla navržena a schválena volební komise ve složení : W.Becker a Jar. Bouše, která řídila a provedla vlastní volby.

Volební komisí pak byl proveden vlastní volební akt a navržená kandidátka do vedení ČVU byla následně jednomyslně schválena všemi hlasy přítomných zástupců o.s.

Členové nového vedení o.s. pak hlasovali o rozdělení funkcí, což dopadlo následovně :

 • Ing. Jan Vačlena – prezident
 • Ing. Lad. Františ – viceprezident pro zahraničí
 • Anna Zíchová – členka vedení
 • Mgr. Boh. Kheil – auditor

Ad 4/

Z rozpravy o návrhu činnosti ČVU pro rok 2014 vyplynulo, že bude optimální zachovat základní směrování činnosti tak, jak bylo vyjádřeno v bodech aktivit pro rok 2013, protože vyjadřují v dostatečné míře základní směrování o.s.  

Ad 5/ Další diskuze

 • Přítomní uctili minutou ticha památku zemřelých členů o.s. – Pavla Vrbaty (ČKK) a M.Kadlčíka (SFV Uničov.
 • Placení členských příspěvků by mělo být prováděno přes prezidenta svazu J.Vačlenu, který dočasně přebírá po úmrtí P.Vrbaty i ekonomickou správu o.s.
 • W.Becker podal informaci o tom, že se obnovuje od roku 2014 filmová soutěž „Naši sousedé u přátel“ v Berlíně. Dvacátý ročník festivalu krátkých filmů proběhne v kině Toni v Berlíně od 14. do 16. března 2014. Filmy pro soutěž s poplatkem 10,-Euro/film se přijímají do 15. ledna 2014.
 • UNICA 2013 Fieberbrunn – Rakousko – účastníci 75. svět.soutěže UNICA  J.Vačlena a Lad. Františ (člen poroty za ČR) podali přítomným podrobnou zprávu o průběhu a výsledcích tohoto světového setkání neprofesionálních tvůrců. Česká kolekce bohužel letos nebyla výrazněji úspěšná (získala jen jednu bronzovou medaili). Bylo hovořeno o příčinách této situace – horší ve srovnání s předchozími léty.
 • Důležitou připomínkou z pléna účastníků schůze bylo to, že při výběru filmů pro českou kolekci na UNICA 2014 (Piešťany - Slovensko) bude pozornost zaměřena nejen na snímky z finále Českého videosalonu 2014, ale i na práce dalších filmových amatérů, školních prací i na snímky ostatních neorganizovaných autorů. Výsledkem by mělo být objektivnější podchycení aktuální tvůrčí úrovně neprofesionálních českých filmařů a jejich výraznější reprezentace na světové soutěži.
 • Dále byla nově zvolenému prezidentu ČVU ing. Janu Vačlenovi předána Zlatá medaile UNICA, kterou mu udělila tato světová organizace nezávislých tvůrců za angažovanost a podíl na rozvoji neprofesionálního filmového hnutí v ČR i Evropě.
 • Řada účastníků se kriticky postavila ve svých vystoupeních k termínové nesladěnosti soutěží u nás. Např. kolize termínů u BJ Frýdek-Místek a Rychnovská 8, ale i dalších. Dle názoru přítomných by se organizátoři soutěží a přehlídek v ČR měli více snažit o jejich vyprofilování ( žánrovou specializaci) tak, aby všechny neprobíhaly se stejným obsahem, stejnými filmy a oceňováním stejných autorů.
 • V této záležitosti bylo doporučeno vedení ČVU vypracovat a poslat dopis na NIPOS Artama Praha (metodický orgán filmového hnutí) s tím, aby v záležitosti termínové koordinace soutěží oslovil jejich hlavní pořadatele a aby tak v roce 2014 nedocházelo k termínové kolizi jejich konání.  

 

Závěrem poděkoval prezident ČVU-CSNF ČR ing. Jan Vačlena přítomným zástupcům členských subjektů o.s. za jejich dosavadní aktivitu a projevenou důvěru při volbách do vedení občanského sdružení. 

 

V Praze dne 19. října 2013

Kontakt

Vedení

Členské organizace

Fügnerovo náměstí 1866/5
P.O.Box č. 12
120 21 Praha 2

 

tel.: +420 221 507 958
tel.: +420 221 507 900
E-mail: cvu@cvu.cz

Prezident (hospodář)
Jan Vačlena

 
Viceprezident pro zahraničí
Ladislav Františ


Auditor
Bohumil Kheil

 
Sekretář
Miroslav Tuščák

 
Člen vedení
Anna Zíchová

B.Á.C. Praha

ČKK Praha

ČSFV Kroměříž

Filmové studio Zruč n/S

JBS STUDIO Kladno

Sdružení pro film a video Uničov

VIDEO-FILM Studio Ústí n/L

KFA Frýdek-Místek

 

© 2013-2016 www.cvu.cz  | AP |  vytvořil WebdesignHrabec