Zpráva o činnosti Českého výboru UNICA za rok 2012

Hlavním úkolem bylo zajistit trvalou finanční konsolidaci občanského sdružení, potřebnou na zajištění co nejlepších podmínek k důstojnému zastupování platformy českého neprofesionálního filmu i jejich autorů. Nyní lze prohlásit, že díky ekonomické a obchodní politice ČVU je finanční situace Českého výboru UNICA příznivá. ČVU je bez dluhů a připraveno řešit některé potřebné operace. To potvrzuje i zpráva kontrolní komise ČVU.

Základem pro činnost Českého výboru UNICA je propagování myšlenky amatérského filmu ve světě i doma a to především prostřednictvím svého časopisu, svých webových stránek, propagačních bulletinů a dalších mediálních prostředků. Dá se konstatovat, že propagace českého amatérského filmu se průběžně uskutečnila na stránkách časopisu VIDEOHOBBY a při vydání propagačního bulletinu při soutěži UNICA v Ruse. Návštěvnici zde obdrželi přehledné dokumenty o naší kolekci, které jim přiblížily promítané filmy.

Jedním ze stěžejních úkolů bylo zajištění přípravy i zajištění celostátní soutěže Českého Videosalonu 2012 a celostátní soutěže Zlaté slunce 2012, včetně krajských a republikových kol a to právě prostřednictvím krajských kol CSNF, kde byla členskými občanskými sdruženími zabezpečena příprava celostátní soutěže v Praze, ve středočeském a jihočeském kraji a na Vysočině, v ústeckém a libereckém kraji, na jižní a severní Moravě. Positivním krokem byla účast zástupců ČVU na ostatních krajských kolech CSNF Český Videosalon a republikových kol CSNF Zlaté slunce i na Celostátní soutěži neprofesionální filmové tvorby Český Videosalon a CSNF Zlaté slunce v Ústí nad Orlicí.

ČVU podalo ministerstvu kultury žádost o přidělení dotace ke krytí nákladů celostátní soutěže Zlaté slunce. Žádost byla podána a dotace na rok 2012 byla přiznána. Tak jak byla žádost předložena, naplnila potřebné položky a tak byly náklady na pořádání a organizaci zajištěny. Napříště by bylo vhodné stanovit předem jasná pravidla, aby jednotliví účastníci věděli na co mají nárok a jak dlouho jejich akreditace na náklady pořadatele trvá. Rovněž byla podána dvěma odborům ministerstvu kultury žádost o dotaci pro CSNF Zlaté Slunce na rok 2013.

Po ukončení celostátní soutěže se sešlo torzo odborné rady a komentovalo celkovou organizaci této soutěže. Především bylo konstatováno vysoce profesionální, bezchybné zajištění projekce. Dále byly konstatovány obecné připomínky, ale koncepčně nebylo řešeno nic. Prostě soutěž byla u konce a všichni byli rádi, že to tak dopadlo.

Porota provedla hodnocení, ocenila dobré filmy a tak vytvořila prostor pro provedení návrhu na kolekci České republiky pro UNICA 2012. Český výbor UNICA provedl návrh výběru filmů na světový festival UNICA v Ruse a projednal s členskými sdruženími schválení kolekce za Českou republiku včetně filmu mladého autora pro pro rok 2012. V naší kolekci nebyla zastoupena kategorie, kterou UNICA též stanovuje a to studentský film. Opomíjíme tuto kategorii a podíváme-li se na výsledky ze světového festivalu, zjišťujeme, že tyto filmy z ostatních zemí bodují. Naše kolekce byla vyrovnaná, vzbudila zájem, ale nedosáhla na medaile. Diplomem byly oceněny dva filmy a to animátora Jaroslava Nykla a mladého autora Milana Macha.

Úkolem informovat o dění v UNICA, především na stránkách časopisu bylo splněno. V časopise VIDEOHOBBY byla informovanost o UNICA zabezpečována a byla zajištěna i informovanost o dění v členských občanských sdruženích. To potvrzuje, že byl splněn další úkol a to pokračovat ve vydávání časopisu VIDEOHOBBY a zajištění jeho ekonomické nezávislosti. Časopis byl vydáván a distribuován jednotlivým členských sdružením. K zajištění ekonomické nezávislosti požádal Český výbor UNICA pro rok 2012 ministerstvo kultury o dotaci. Dotace od ministerstva kultury, byť ne v plné výši, byla poskytnuta a tak pozitivně napomohla při finančních tocích. ČVU požádal o dotaci též na rok 2013.

Časopis měl ustálenou náplň, ve které dominovaly rozbory oceněných filmů, reportáže z jednotlivých soutěží a přehlídek, odborné statě o technice a různé glosy. I přes veškerou snahu se nepodařilo jmenovat novou redakční radu, byť ta původní je složena z dobrých odborníků, ale vzdálenost jejich bydliště od centra je značná a to brání jisté akceschopnosti.

Český výbor UNICA si vytkl hledat cesty pro rozšiřování spolupráce se střediskem NIPOS-ARTAMA. Ta se snad až na celostátní soutěž neprofesionálního filmu v Ústí nad Orlicí neprojevila. Myslím si, že napříště by měla jednat odborná rada i s účastí ČVU a to nejen o termínech soutěží, ale především o filmové tvorbě, o zvyšování úrovně filmové práce a to nejen mládeže a v působení na organizátory soutěží o zařazování samostatných rozborových seminářů jako např. při Střekovské kameře. Dbát přitom na kvalitu rozboru a dbát i na kvalitu poroty. Měl by to být i prostředek k tomu, aby filmy české kolekce přinášely i medaile na světovém festivalu UNICA.

V současné době je téměř každý týden v roce na pořadu dne nějaká filmová přehlídka či soutěž. Mnohdy se koná i více než jedna a tak autor přemýšlí kam vlastně jet, čeho se zúčastnit. Soutěže kopírují jedna druhou, snaží se ukázat to nejlepší z toho co se během roku nejlepšího natočilo. Filmy se opakují, což je dobře pro diváky, ale autorům pokud není kvalitní seminář tak již méně. Ve spolupráci s metodickým střediskem NIPOS-ARTAMA by mělo být úkolem vytvářet prostor pro tématické soutěže na celostátní úrovni pořádané jednotlivými zájmovými uskupeními.

Vedle toho se ČVU zavázal spolupracovat se zahraničními pořadateli soutěžních přehlídek. Zde můžeme konstatovat, že jsme spolu s berlínským klubem i s regensburgským aktivem a to za pomoci česko-německého fondu budoucnosti napomohli k organizaci přehlídek a soutěží, kterých se naši autoři zúčastnili. To se potvrdilo v Berlíně i Schösee. Zlepšila se i účast zahraničních autorů na našich soutěžích, ale to byla především zásluha pořadatelů. I v tom je třeba pokračovat.

Úkolem byla i účast na jednání kongresu UNICA při konání světového festivalu UNICA v Bulharsku. Jednání kongresu se zúčastnily Ing. Vačlena, Ing. Františ a Bouše. Výstupy z kongresu se pak musí promítnout do programu činnosti na další období.

Rovněž byl splněn úkol, který se týkal uskutečnění členských schůzí České výboru UNICA s termínem březen 2012 a listopad 2012. Napříště by se vedle jen jedné členské schůze mohlo konat více jednostranně tématických setkání při významných celostátních soutěžích.

Je třeba poděkovat všem aktivním členům členských občanských sdružení, protože oni vytváření aktivní prostředí Českého výboru UNICA.

Dne 15.3.2013

Kontakt

Vedení

Členské organizace

Fügnerovo náměstí 1866/5
P.O.Box č. 12
120 21 Praha 2

 

tel.: +420 221 507 958
tel.: +420 221 507 900
E-mail: cvu@cvu.cz

Prezident (hospodář)
Jan Vačlena

 
Viceprezident pro zahraničí
Ladislav Františ


Auditor
Bohumil Kheil

 
Sekretář
Miroslav Tuščák

 
Člen vedení
Anna Zíchová

B.Á.C. Praha

ČKK Praha

ČSFV Kroměříž

Filmové studio Zruč n/S

JBS STUDIO Kladno

Sdružení pro film a video Uničov

VIDEO-FILM Studio Ústí n/L

KFA Frýdek-Místek

 

© 2013-2016 www.cvu.cz  | AP |  vytvořil WebdesignHrabec