O nás

Poslání

Český výbor UNICA - Celostátní svaz neprofesionálního filmu ČR je sdružením právnických a fyzických osob působících na území České republiky a zabývající se tvorbou neprofesionálních nekomerčních filmů, popřípadě poskytuje této oblasti odborné služby nekomerční povahy. ČVU plní funkci českého střediska UNICA. Hájí zájmy českých tvůrců a propaguje jejich tvorbu. Řídí se Stanovami ČVU.

Český výbor UNICA celostátní svaz neprofesionálního filmu ČR, je občanským sdružením a je partnerem UNICA, světové organizace amatérských filmových a video tvůrců pracujících pod UNESCO, jejímiž členy je dalších 34 zemí z celého světa. Tato organizace pořádá jednou za rok (zpravidla v srpnu) festival amatérských filmů a videoprogramů vždy na různých místech světa. Jedním z úkolů ČVU je připravit a předložit filmovou kolekci za Českou republiku pro toto klání.

Pro členy ČVU a další zájemce je vydáván časopis VIDEOHOBBY, který chce na svých stránkách publikovat záležitosti zaměřené na tvorbu amatérských filmů a další informace. Pro členy ČVU je tento časopis šířen cestou členských sdružení. Je předpokládána jeho čtvrtletní periodicita. Nečlenové ČVU si mohou objednat a přečíst časopis na internetových stránkách http://www.cvu.cz

ČVU není organizací, která přerozděluje nějaké finanční prostředky. ČVU má cíl zastupovat všechny filmové amatéry, předpokládá vzájemnou spolupráci s ARTAMA Praha s cílem zvyšovat nároky na pořádané soutěže. Proto usiluje o další rozšiřování základny. ČVU nechce amatéry rozdělovat, chce je naopak spojovat a vytvářet prostor pro další rozvoj.

Výsledky České kolekce:

Jak vznikala organizace ČVU

Představa o tom, že dnešní sestava občanských sdružení v oboru neprofesionálního filmu, jak ji známe, existuje až od zastřešení jednotlivých subjektů po revoluci v roce 1989, se nesetkává se skutečností.

V šedesátých letech byl zaznamenán největší rozmach v kolektivním sdružování filmových klubů. V organizacích národních výborů, odborů a vesnických osvětových besed existovalo na konci šedesátých let 125 klubů s více než 8 tisíci členy. Jistá nespokojenost s tím, že vše bylo byrokraticky řízeno z jednoho místa, byla spojena s rozhodnutím Ministerstva kultury v roce 1967, podle něhož se neměla pořádat celostátní soutěž, která do té doby probíhala od roku 1953 s tím, že nadále se bude organizovat jen jednou za dva roky, tedy jako bienále. Nebyli by to filmoví amatéři, kteří se s takovým rozhodnutím nemohli smířit. Navzdory tomu, že se náhle museli obejít bez dotací a finančních příspěvků státu a tehdy mocných odborů, sami si v červnu 1967 uspořádali památnou celostátní soutěž na Třech studních, tedy na jinak zcela nenápadném místě Vysočiny. Ve víceméně restauračním prostředí a s možnostmi rekreace se zde sešla parta nadšenců, která si za svoje peníze uspořádala jakýsi „trucfestival“, který na pohled vypadal jako každý jiný. S promítáním vybraných filmů, s diskusemi, a dokonce i s doprovodnými rekreačními akcemi.

Když se pak večer hovořilo o nastalé situaci a o neochotě oficiálních orgánů vracet se k tradicím každoročně pořádaných celostátních soutěží, vytvořila se skupina lidí, kterým byla svěřena příprava založení Svazu filmových amatérů. Předními činiteli, kteří měli přípravy uskutečnit, byli Jan Beran, metodik Krajského kulturního střediska v Brně, Rudolf Mihle, člen Českého klubu kinoamatérů Praha a Emil Pražan, metodik Krajského kulturního střediska v Hradci Králové. Ustavená komise se mohla opírat také o Václava Havlíka a ing. Antonína Skotáka, kteří pro komisi sháněli potřebné podklady pro jednání. Bylo ale nejdříve nutné najít vhodné místo pro schůze a organizační přípravy. Bylo nalezeno v brněnském kulturním středisku za pomoci tehdejšího ředitele Michala Povolného. Ten poskytl všechny možnosti administračního a technického zabezpečení. Komise se scházela až do března 1968, kdy byla podána žádost na Ministerstvo vnitra. V té době podali stejnou žádost i zástupci vznikajícího Svazu československých fotografů. Na ministerstvu měli vzhledem k politickým událostem té

doby mnoho jiných starostí. Tím se stalo to, že fotografové vše ještě stihli do srpna 1968 a jejich svaz vznikl. Filmařům se to ale už nepodařilo. Vstup sovětských tanků spolu s armádami Varšavské smlouvy veškeré další jednání o vytvoření filmového svazu ukončilo.

Přišel rok 1990, kdy znovu Rudolf Mihle se skupinou dalších organizátorů inicioval svolání 100 filmařů do Přerova k vytvoření Nezávislého svazu filmových amatérů. Vznikla jednotná organizace, která se brzy roztříštila do několika nových občanských sdružení. Našli se noví „revolucionáři“, kteří nebyli ochotni spolupracovat na jedné platformě s těmi i oněmi, mnozí si v té době vyčítali minulost a na základě přesvědčení, že jednotný svaz se sídlem v Přerově a později v Kroměříži nemá jejich důvěru, dala vzniknout novým, byť daleko menším subjektům. V několika měsících vzniklo asi 15 nových sdružení. UNICA, tedy celosvětová organizace, která sdružuje federace mnoha zemí a tedy i Československo, které je mimochodem jedním ze zakladatelských států této organizace, však nepřipouští členství více než jedné státní organizace a nemohla přijmout členství hned několika z nich, které by se k členství v UNICA hlásili. Proto také bylo nutné ustavit Český výbor UNICA ze všech subjektů, které tehdy existovaly, a tento orgán funguje dodnes. Rozdělením České a Slovenské republiky se tak stalo, že každá z nových zemí bývalého Československa má v této organizaci svoje samostatné zastoupení.

Aktuality

O členské schůzi Českého výboru UNICA

Jednání členské schůze subjektů sdružených v ČVU-CSNF ČR se uskutečnilo v Praze dne 1. dubna 2015 v ČKK. Hlavním cílem bylo zhodnotit činnost za uplynulý rok 2014 a připravit si úkoly na letošní rok 2015.

O členské schůzi Českého výboru UNICA 2014

Jednání členské schůze subjektů sdružených v ČVU-CSNF ČR se uskutečnilo v Praze dne 17. září 2014 v zasedací místnosti NIPOS-ARTAMA s následujícím programem: Informace o činnosti ČVU-CSNF ČR za dosavadní období roku 2014, Úprava Stanov sdružení - spolku, Rozprava o návrhu programu činnosti pro rok 2015, Diskuze, Závěr.

Z jednání členské schůze ČVU-CSNF ČR dne 5. dubna 2014 v Praze

Jednání členské schůze ČVU-CANF ČR bylo svoláno na uvedený termín a proběhlo za účasti zástupců subjektů sdružených ve Svazu.

Zprávu revizní komise o činnosti ČVU za rok 2013 přednesla členka revizní komise pí Eva Oherová. Zpráva byla zpracována ke dni 22. března 2014 a obsahovala v závěru to, že hospodaření o.s. probíhalo v souladu se zákonem č. 563/91 Sb. O účetnictví a finanční transakce byly schváleny pověřenými osobami.

Zápis z jednání členské schůze ČVU-CSNF ČR dne 19. října 2013 v Art mini Café Praha

Jednání členské schůze subjektů sdružených v ČVU-CSNF ČR bylo svoláno prezidentem o.s. ing. Janem Vačlenou na uvedený termín a proběhlo za účasti podle přiložené prezenční listiny a s následujícím programem: 1. Informace o činnosti ČVU za dosavadní období roku 2013, 2. Úprava volebního řádu, 3. Volby do vedení ČVU, 4. Rozprava o návrhu programu činnosti ČVU na rok 2014, 5. Další diskuze, 6. Závěr.

Odešel Pavel Vrbata

Ta zpráva uprostřed léta přišla jako bouřka. Náhlé úmrtí Pavla Vrbaty, kterého znali snad všichni amatérští filmaři v republice, ta smutná zpráva docela určitě všechny zaskočila. Kdo by čekal něco takového od člověka tak aktivního, činorodého, obětavého, ochotného kdykoliv pomoci druhému? Ta neuvěřitelná zvěst přišla v době, kdy on sám svolal svůj klub, pražský ČKK k večernímu pohovoru, aby čas od chvíle, kdy začnou další, připravované programy schůzek, nebyl tak dlouhý. Jemu to tak připadalo, protože při své pracovitosti myslel jen na to, aby obor žil a vzkvétal. Dal mu nejlepší roky svého života, které naplnil bohatě svými zkušenostmi, které za ta léta nabyl. Odešel uprostřed rozpracovaných záležitostí, s nimiž si vždycky dobře dovedl poradit. Všichni o něm víme, že byl vždycky tam, kde měl být. Jeho působení se nedotýkalo zdaleka jen jeho klubu. Bylo ho vidět na soutěžích, zasedal v příslušných orgánech, které řídí obor neprofesionálního filmu, jezdil na celosvětovou soutěž UNICA a na další zahraniční zájezdy. Se svým autem nezištně vozil členy klubu i kohokoliv jiného tam, kde to bylo nutné. Neznal míru mezi povinností a soukromím. Když někdo potřeboval pomoci při stěhování, byl to on, kdo byl u toho a pomáhal, jak se dalo. Takový byl Pavel Vrbata a takto na něho budeme všichni vzpomínat. Těžko, jen těžko si budeme zvykat, že už nikdy neuvidíme jeho usměvavou, optimisticky naladěnou tvář, která ho při setkáních s ním provázela. Pavle, čest tvojí památce!

Žádost ke spolupráci

Vážení přátelé,

naše občanské sdružení, Český výbor UNICA (ČVU) otevírá svoje nové www stránky - http://www.cvu.cz. Naše www stránky poslouží jednak pro umístění článků, na které nezbylo místo v našem časopisu VIDEOHOBBY, ale hlavně pak k tomu, aby se k Vám dostaly co nejrychleji aktuální informace o dění ve svazu, ale také zprávy i o Vaši činnosti.  

Klapka se Zdeňkem Kopkou

Někdy v únoru 2013 mně požádal předseda ČKK, pan Pavel Vrbata, zda bych neuvažoval o svém vystoupení v televizním pořadu „KLAPKA s ……“, který natáčí a vysílá ostravská křesťanská televize NOE.

Nejsem zvyklý veřejně vystupovat a tak jsem nabídku nejdříve odmítl. Pak jsem však podlehl přesvědčování svého okolí, že se to natáčí předem, a že když něco zkazím, že se to dá opakovat. Současně jsem si však považoval za čest, presentovat některé své filmy, o kterých si myslím, že se celkem povedly.

Zpráva o činnosti Českého výboru UNICA za rok 2012

Hlavním úkolem bylo zajistit trvalou finanční konsolidaci občanského sdružení, potřebnou na zajištění co nejlepších podmínek k důstojnému zastupování platformy českého neprofesionálního filmu i jejich autorů. Nyní lze prohlásit, že díky ekonomické a obchodní politice ČVU je finanční situace Českého výboru UNICA příznivá. ČVU je bez dluhů a připraveno řešit některé potřebné operace. To potvrzuje i zpráva kontrolní komise ČVU.

Odešel Václav Čermák

Těžko, jen přetěžko se píší tyto řádky. O člověku plném energie, přátelského úsměvu a životní vitality. Přišla neuvěřitelná zpráva o tom, že mezi námi už není Václav Čermák z Čečelic, kterého jsme mohli vidět takřka na všem, co se v amatérském filmu dělo. Svým zcela svérázným způsobem natáčel všechno, co ho v jeho okolí zajímalo. Udělal určitě hodně radosti svým spoluobčanům z vesnice, o nichž natáčel svoje reportáže a dokumenty.

Autorský večer Petra Hejcmana

Byl jsem pozván předsedou Českého klubu kinoamatérů (ČKK), Pavlem Vrbatou, abych v pondělí 14. ledna 2013 promítl některé z mých filmů. V nejstarším amatérském filmovém klubu na území České republiky, který letos oslaví již neuvěřitelných 83 let, jsem během dvou hodin představil některé své snímky a doplnil je doprovodným slovem.

Kontakt

Vedení

Členské organizace

Fügnerovo náměstí 1866/5
P.O.Box č. 12
120 21 Praha 2

 

tel.: +420 221 507 958
tel.: +420 221 507 900
E-mail: cvu@cvu.cz

Prezident (hospodář)
Jan Vačlena

 
Viceprezident pro zahraničí
Ladislav Františ


Auditor
Bohumil Kheil

 
Sekretář
Miroslav Tuščák

 
Člen vedení
Anna Zíchová

B.Á.C. Praha

ČKK Praha

ČSFV Kroměříž

Filmové studio Zruč n/S

JBS STUDIO Kladno

Sdružení pro film a video Uničov

VIDEO-FILM Studio Ústí n/L

KFA Frýdek-Místek

 

© 2013-2016 www.cvu.cz  | AP |  vytvořil WebdesignHrabec