UNICA 2014 : Generální shromáždění 29. srpna v Piešťanech, Zpráva prezidenta

Vážení delegáti, dámy a pánové,

nejprve bych chtěl vyjádřit své upřímné poděkování přátelům ze Slovenska za jejich příkladnou organizaci a hladký průběh 76. festivalu UNICA zde v Piešťanech.  Obzvláště mé díky jsou směrovány naší věrné přítelkyni Zuzaně Školudové, která si předsevzala před několika lety po UNICA  2007 uspořádat náš kongres ještě jednou ve své zemi a to v tomto roce.

Ročník, který právě probíhá byl vpravdě ne snadný a zdaleka ne jasně plánovaný.

Po ohňostroji, který nám předvedli naši rakouští přátelé vloni ve Fieberbrunnu k oslavě 75tého výročí založení naší organizace jsme brzy vystřízlivěli. Sotva o měsíc později jsme měli před sebou stížnost od federace autora filmu, jehož snímek byl oceněn stříbrnou medailí a také zvláštní Spielbergovou cenou od místních organizátorů. Fakticky bylo sděleno, že tento film byl kopií téměř ze 100%  z DVD mezinárodní televizní produkce roku 2004 : tj. plagiát nejhoršího druhu. Následovaly neochota tomu uvěřit, prohlášení o nevinnosti, důkazy a protitiargumenty obou stran. Po intenzivním pátrání výboru bylo na závěr zjištěno, že všechna tato obvinění byla potvrzena.  

 Autor, který byl zhlednán vinným, což následně přiznal, byl potrestán svou federací dočasným pozastavením členství kromě dalších postihů jakými jsou odebrání všech ocenění tímto snímkem získaných. Taktéž musel vrátit ocenění z festivalu UNICA 2013. Také odeslal své oficiální omluvy producentům a tvůrcům TV série, kteří jej následně obvinili z poškozování autorských práv.

UNICA pro svůj podíl, jako zodpovědný organizátor každoročního festivalu, přenesla své nejhlubší politování také na autory televizního seriálu a je připravena provést vše možné k zábraně opakování takového incidentu v budoucnosti a    rovněž k uplatnění všech možných sankcí.

První krok v tomto směru byl již učiněn pro festival 2014 na Slovensku a to tím, že na registračním formuláři filmů musí být podpis předsedy národní federace kromě autorova prohlášení, že je vlastníkem všech práv k filmu.

Ve stejné souvislosti jsme prověřovali otázku miry profesionalismu, kterou může náš festival tolerovat, protože je bez pochyb, že filmy prezentované některými národními federacemi jsou, přísně řečeno, čistě profesionální produkcí s podpůrnými finančními zdroji, ale bez toho, že by byly přihlašovány do kategorií filmových škol anebo mladých profesionálů. Tato ožehavá záležitost vyžaduje jasnou odpověď v blízké budoucnosti jinak lze očekávat to, že budeme stát před dalšími problémy.

V současné době nemáme k dispozici účinné prostředky k efektivnímu boji s těmito podvody. Musíme předpokládat, že členské asociace reprezentující své země  v nekomerčním filmu nebudou na soutěž UNICA odesílat profesionální filmové práce. Zatím nám nezbývá nežli věřit informacím, které nám na přihláškách filmových prací předkládají.  Navíc organizace,  kterých se tyto problémy týkají většinou nevysílají na soutěž svého delegáta a pak je obtížné  tento problém řešit bez přítomnosti zodpovědné osoby.

Problémem jiného typu je finační situace organizace UNICA, který by mohl v blízké budoucnosti narůstat a to pro prodlužující se úhrady členských poplatků u některých zemských členských federací. Toto nám přináší spoustu potíží, protože to vyžaduje abychom měli mnohem spolehlivější a vyšší  finanční zdroje, pokud bychom chtěli i když jen v nejmenší míře dostát požadavkům vyjádřeným v reformním materiálu Art Hovanessiana.

Tento dokument byl nám jako výboru předložen v závěru roku 2012 a byl odeslán spolu s dotazníkem národním federacím v červenci 2013 s požadavkem na zaslání svých názorů generálnímu sekretáři UNICA do konce listopadu 2013. Berte na vědomí, že jsme minulý rok s vaším svolením pověřili prezidenta NOVA (nizozemská národní federace) Kees Tervoorta o provedení analýzy odpovědí na dotazník a předložení písemného souhrnného návrhu pro konferenci v tomto roce založeného na zaslaných podnětech.

Musíme informovat, že by měl obsahovat asi 33 teoreticky možných odpovědí. Jan Essing obdržel přesně 7, což je méně nežli čtvrtina našich členských federací – a některé byly opravdu velmi stručné. Takový nízký počet odpovědí je opravdu velkým zklamáním pokud jde o toto číslo a vytváří tak situaci, kdy je nelze považovat za dostatečně reprezentativní vzhledem k celkovému počtu členských národních federací. 

Nejprve jako potěšující fakt je to, že 5 nebo 6 federací je spokojeno s aktuální organizací UNICA. Pouze Francie, po prostudování její odpovědi, volá po zásadnější změně zasahující do základů organizační struktury UNICA.

Takže vážení přátelé, jak se vzhledem k výše uvedenému máme my (Kees jako zvláštní vyslanec a výbor) zachovat a nakládat s těmito výsledky?  Samozřejmě většina lidí chce zavést zlepšení v tom či onom, zvláště v oblasti financování naší organizace. Ale nikdo si nežádá provést závažnější zásahy do její struktury. To značí, že všichníi věří v získání doplňkových finančích podpor prostřednictvím sponzorství.

Jedna věc se zdá velmi jistá. V současné době můžeme žádat o vyšší podporu ze strany našich členů, zvláště  federací organizujících festival. Je vcelku jasné, že se toto stává obtížnější nežli přilákat sponzory. Bez profesionální marketingové strategie a bez cílené komunikační kampaně se však nic v této oblasti nemůže dosáhnout.

Jako výbor nemáme ani materiální možnosti ani lidské zdroje umožňující vývoj hlavní marketingové strategie anebo rozběh komunikační kampaně vedoucí k předpokládanému úspěchu.

Bylo řečeno, že UNICA by měla ukončit svou pouť jako cestující cirkus a nalézt někde své stabilní místo. Měla by každý rok probíhat na jednom místě což by mohlo ušetřit náklady a umožnit dlouhodobé sponzorování. Podobně bychom měli redukovat doprovodný program s bankety a výlety a co nejvíce vzkrátit dobu trvání festivlau. Ale naše odpověď na tyto požadavky je, že by to přineslo negativní změnu a úpadek festivalu – stal by se tak jedním z desítek dalších konaných na našem kontinentu. Navíc by to mohlo zklamat naše účastníky festivalu  v jejich touze objevovat každý rok novou zemi, jinou kulturu a setkávat se se zajímavými lidmi stejného zaujetí.

Bylo řečeno, že UNICA se nemůže považovat za světovou asociaci neprofesionálních filmových tvůrců,  pokud soustřeďuje pouze 30 národních členských federací – a některé z nich existují jen na papíře. Odpovídáme na to tím, že naše organizace je díky svému složení a politické neutralitě otevřena pro všechny národní asociace a tím pro filmové tvůrce ze všech konců naší zeměkoule.  Nesmíme zapomínat na to, že máme zástupce čtyř kontinentů. Nedávno, země jako Maroko a Moldavie zaklepaly na dveře naší organizace. Patý kontinent, Austrálie, se k nám brzy může přiřadit, což nepochybně dodá vyšší význam naší organizaci. I když hovoříme o silné marketingové strategii, tak se jeví jako kontraproduktivní tvářit se příliš skromně. Současná doba vyžaduje  práci s podílem nadsázky, zvláště tehdy, kdy se vyhledává podpora veřejnosti anebo soukromých sponzorů. Mějme tedy dostatek pýchy a ambicí k tomu, abychom se mohli považovat za světovou organizaci.

Samozřejmě zkusíme navázat kontakty s různými organizacemi a asociacemi v dalších zemích Asie a Ameriky, kde byl vytvořen základ národních federací, které bychom mohli oslovit. To určitě nebude snadné, ale stojí za to se o to pokusit.

Další záležitosti v oblasti lidských vztahů nás velmi rozesmutněly.

14. ledna 2014, jsme uslyšeli zprávu o úmrtí našeho dobrého a dlouholetého přítele Stanislawa Pulse, který odešel ve věku 84 let ve svém rodném městě Bydgoszcz v Polsku.  Stani, jak jsme mu důvěrně říkali, byl až do své smrti 25 let členem výboru naší organizace. Z toho 10 let pak mezi léty 1984 – 1994 byl jejím viceprezidentem. Velmi nám chybí. Jeho manželce Jaze a synu Dariuszovi jsme vyjádřili své nejhlubší sympatie. Na jeho pohřbu pak Wolfgang Freier zastupoval náš výbor za což mu samozřeimě velmi děkujeme.

Jako by toho nebylo dost, 27. července 2014  jsme obdrželi zprávu o smrti Wernera, známého jako Gecko, Kaufmanna, z jeho města Fraunefeld ve Švýcarsku. Gecko byl pokladníkem UNICA  a to po 26 let v letech 1964 – 1967 a potom v obodobí 1974 – 1998. Po svém odchodu do důchodu byl oprávněně prohlášen za čestného člena UNICA. V něm jsme ztratili muže, který pro svůj suchý a někdy hořký humor byl oceňován mnoha generacemi filmových tvůrců. Jeho žena jej svým odchodem předešla. Rád bych vyslovil naše kondolence jeho synovi Teddymu.

V tomto místě bych vás chtěl vyzvat k minutě ticha na památku našich přátel, kteří odešli.

[Delegáti povstali v tiché vzpomínce.

Další človek naší organizace, který jí poskytoval velké služby po mnoho let a naštěstí je ještě s námi, si zaslouží naše poděkování. Arie de Jong předal vykonávané služby našeho  webmastera (od roku 2003) a editora elektronických UNICA News (od roku 2009) Dave Wattersonovi z Anglie.

Arie byl také původně po 9 let mezi 1994 a 2003 generálním sekretářem UNICA. Plně jsme všichni chápali jeho důvody pro postupné omezení těchto zodpovědností pro to, aby mohl lépe dohlížet na svoji ženu  Ellu. Velmi mnoho mu dlužíme. Služby,  které prováděl a jeho cit pro povinnost,  jsou pro nás velmi významné.

V každém případě doufáme, že se dále budeme moci opírat o jeho znalosti a zkušenosti po mnoho dalších let.

Výbor jednomyslně rozhodl, že z důvodu úcty k po desítky let prováděným službám naší organizaci obdrží oba (Stani Puls posmrtně) a Arie de Jong čestné členství UNICA. Proto vás  nyní, vážené dámy a pánové  delegáti, žádám o vyslovení souhlasu hlasováním.

[Jednomyslný potlesk všemi přítomnými.]

Nechci zakončit svůj proslov bez několika pozitivních zpráv. Ty se týkají návratu našich přátel z Iránu a Maďarska a stejně tak doufáme že v brzké době to bude i Maroko, Moldavsko a také Austrálie, kteří se oficiálně přiřadí k našemu společenství. Mnoho díků také putuje těm, kteří aplikují kampaň pro získávání nových žadatelů o členství v naší organizaci jako Fred Grabber v Maroku, Serge Michel v Austrálii, Emil Mateias v Moldavsku, ale bez opomenutí Horsta Hubbauera, který umožnil návrat Maďarska stejně jako Hanse Schrobera pro jeho roli v záležitosti Iránu.

Jak můžete vidět, dámy a pánové, delegáti, drazí přátelé  v UNICA – a kdekoliv jinde – není možné nic vykonat  bez lidí, kteří jsou plně oddáni organizaci a tak zajišťují to, že tato nejen pouze přežívá, ale je také schopna růst a zaujat další nadšence v nových zemích pro naše cíle a události, které organizujeme.

Ještě jednou bych rád vyjádřil své srdečné díky Zuzaně, která dokázala spolu se svou malou skupinkou něco velkého.

A konečně si jsem jist, že po tomto shromáždění předvedou naši přátelé z Ruska svoji  nadšenou prezentaci a povzbudí mnoho z nás k návštěvě legendárního města Petrohrad, které je skutečným srdcem starého Ruska. A tam také spolu oslavíme a prožijeme 77. kongres a festival UNICA 2015 na březích řeky Něvy.

Georges Fondeur

Kontakt

Vedení

Členské organizace

Fügnerovo náměstí 1866/5
P.O.Box č. 12
120 21 Praha 2

 

tel.: +420 221 507 958
tel.: +420 221 507 900
E-mail: cvu@cvu.cz

Prezident (hospodář)
Jan Vačlena

 
Viceprezident pro zahraničí
Ladislav Františ


Auditor
Bohumil Kheil

 
Sekretář
Miroslav Tuščák

 
Člen vedení
Anna Zíchová

B.Á.C. Praha

ČKK Praha

ČSFV Kroměříž

Filmové studio Zruč n/S

JBS STUDIO Kladno

Sdružení pro film a video Uničov

VIDEO-FILM Studio Ústí n/L

KFA Frýdek-Místek

 

© 2013-2016 www.cvu.cz  | AP |  vytvořil WebdesignHrabec